ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว > การคำนวณหาค่า Wobbe Index และปรับเปลี่ยนส่วนผสมของก๊าซ

การคำนวณหาค่า Wobbe Index และปรับเปลี่ยนส่วนผสมของก๊าซ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง   กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒

รายการ

ข้อกำหนด

อัตราสูงต่ำ

วิธีทดสอบ1/

1

จุดน้ำค้าง ที่ความดัน 20,000  กิโลปาสคาล             0     องศาเซลเซียส
(Water  Dew  Point  at  pressure  20,000  kPa,           OC)

ไม่สูงกว่า

9.2

ASTM D  1142

2

จุดน้ำค้างไฮโดรคาร์บอน  ที่ความดัน 4,500  กิโลปาสคาล 0 องศาเซลเซียส ซึ่งควบแน่นเป็น ของเหลวไม่เกิน 1% 

(Hydrocarbon dew point  at  pressure 4,500  kPa  less than 1% of a liquid  condensate  is  formed )OC

ไม่สูงกว่า

15.5

ASTM D  1945
และคำนวณด้วยสมการ  equation  of  state

3

ดัชนีวอบบี้             เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร 
(Wobbe Index,           MJ/m3)

ไม่ต่ำกว่า 
และ 
ไม่สูงกว่า

37

42

ASTM D  3588

4

ค่ามีเทน 
(Methane Number)

ไม่ต่ำกว่า

65

ASTM D  1945  และ
คำนวณด้วยวิธี  GRI method  (Annex D ISO 15403 . 1 )

5

ไฮโดรเจนซัลไฟด์      มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(Hydrogen Sulfide    mg/m3  )

ไม่สูงกว่า

23

ASTM D  5504

6

ไฮโดรเจน                      ร้อยละโดยปริมาตร 
(Hydrogen,                                % vol.)

ไม่สูงกว่า

0.1

ASTM D  1945

7

คาร์บอนไดออกไซด์      ร้อยละโดยปริมาตร 
(Carbon Dioxide,                    % vol.)

ไม่สูงกว่า

18

ASTM D  1945

8

ออกซิเจน                    ร้อยละโดยปริมาตร 
(Oxygen,                        %  vol.) 

ไม่สูงกว่า

1

ASTM D  1945

9

กำมะถัน                 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(Sulphur,                                                   mg/m3)

ไม่สูงกว่า

50

ASTM D  5504

 

Wobbe Index หรือบางที่จะใช้คำว่า Wobbe Number เป็นคุณสมบัติของเชื้อเพลิงก๊าซฯ โดยจะบอกถึงความสามารถในการส่งผ่านพลังงานหรือการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านหัว Burner หรือ Gas Injector ซึ่งจะแตกต่างจากค่าความร้อน (Heating Value) ตรงที่ Wobbe Index นั้น จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเชื้อเพลิงก๊าซฯ ด้วย เพื่อให้เข้าใจความหมายของค่า Wobbe Index ให้ดีขึ้น ขอให้พิจารณาดูการไหลของก๊าซฯ ผ่านNozzle หรือ Injector ของหัว Burner (Q) ตามสมการของ Flow Equation

Wobbe Index หรือบางที่จะใช้คำว่า Wobbe Number เป็นคุณสมบัติของเชื้อเพลิงก๊าซฯ โดยจะบอกถึงความสามารถในการส่งผ่านพลังงานหรือการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านหัว Burner หรือ Gas Injector ซึ่งจะแตกต่างจากค่าความร้อน (Heating Value) ตรงที่ Wobbe Index นั้นจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเชื้อเพลิงก๊าซฯ ด้วย เพื่อให้เข้าใจความหมายของค่า Wobbe Index ให้ดีขึ้น ขอให้พิจารณาดูการไหลของก๊าซฯ ผ่านNozzle หรือ Injector ของหัว Burner (Q) ตามสมการของ Flow Equation

ความสำคัญของค่า Wobbe Index

Wobbe Index มีความหมายมากสำหรับผู้ใช้ก๊าซฯ เป็นเชื้อเพลิง หรือ ตัวเครื่องจักรที่ใช้ก๊าซฯ ตามสากลแล้วเชื้อเพลิงก๊าซฯ จะแบ่งเป็นกลุ่ม  (Family) ตามค่า Wobbe Index ดังนี้

 

โดย Family 2 Natural Gas สามารถแยกย่อยได้อีกเป็น Low Wobbe  Index (39-45 MJ/m3) และ High Wobbe Index (45.7-55 MJ/m3) เช่น High Methane Content หรือ LNG เป็นต้น

ผู้ออกแบบเครื่องจักร หรือหัว Burner จะออกแบบขนาดของ Nozzle หรือ Injector ให้สอดคล้องกับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ เพื่อให้ได้ปริมาณพลังงานตามที่ต้องการ จากตาราง จะเห็นว่า LPG มีค่า Wobbe Index สูงว่า Natural Gas ดังนั้น ขนาดของ Nozzle หรือ Injector ของเครื่องจักรที่ใช้ก๊าซ LPG จะเล็กกว่าของก๊าซธรรมชาติ

เครื่องจักรที่ออกแบบมาใช้กับเชื้อเพลิงก๊าซฯ ชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วและเราต้องการนำเชื้อเพลิงก๊าซอื่นมาแทน โดยควบคุมให้มีค่า Wobbe Index เดียวกัน ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เราเรียก เชื้อเพลิงสองชนิดนี้ว่ามีคุณสมบัติ Interchangeability ขอยกตัวอย่าง เช่น การนำ LPG - Air Mix มาใช้ทดแทน Natural Gas หรือใช้เป็น Backup เป็นต้น

จะเห็นว่าถ้าคุณสมบัติของเชื้อเพลิงก๊าซฯ มีการเปลี่ยนแปลงของ WI หรือ  จะส่งผลต่อปริมาณพลังงาน (H) ที่เข้าเครื่องจักร โดย

• ถ้า WI ลดลง Heat Input (H) จะลดลง ถ้าจะให้ H คงเดิมต้องเพิ่ม Q หรือปริมาณก๊าซฯ

• ถ้า WI เพิ่มขึ้น (ดังเช่นกรณีคุณภาพก๊าซฯ ใหม่ในปี 2553) Heat Input (H) จะเพิ่มขึ้น ถ้าอากาศไม่พอจะเกิด Incomplete Combustion ต้องลด Q หรือปริมาณก๊าซฯ เพื่อคง H ให้เท่าเดิม

เครื่องจักรแต่ละประเภท และการออกแบบหัว Burner เพื่อใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Wobbe Index ได้ต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ ± 5% ของค่า Wobbe Index

 

โปรแกรมคำนวณหาค่า Wobbe Index ในการปรับส่วนผสมของก๊าซ

>>>Please contact Email: optima.concept@polysource.co.th  for inquiry of Wobbe Index Calculation Program


More information >>